مقالات مرتبط

آنالیز محصولات

طرح تحقیق و توسعه


به نژادی سوشهای میکروارگانیسمهای مولد فراورده های بیوتکنولوژی و تولید کننده متابولیتها و بیوداروها از برنامه های تحقیقاتی این شرکت می باشد که بخشی از آن انجام شده است.