اتانول ۹۰ درصد فله

دسته: اتانول۷۰ و ۹۰ و ۹۶ درصد فله تا سقف ۵ تن
واحد: لیتر

قیمت واحد (خرده فروشی): ۰ تومان

بیواتانول 90 درصد فله