اتانول ۹۶ درصد گالنی ۵ لیتری

دسته: اتانول در گالنهای پلی اتیلن ۵ و ۱۰ و ۲۰ لیتری
واحد: گالن

قیمت واحد (خرده فروشی): ۰ تومان

بیواتانول 96 درجه در ظروف گالنی 5 لیتری پلی اتیلن